Zweeler Gewinner!

Grand Slam of Darts

  1. saliri: 200,09 €
  2. doogv: 157,21 €
  3. wollukje: 137,56 €
  4. Nooitgedacht: 93,79 €
  5. Lucky double 13: 81,29 €
  6. DeSong: 71,46 €
green-box
Zweeler Kalender 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sport Startdatum Zeit Tippspiel Pro team Datenbank offen
Basketball 3 January 1:00 NBA (Teams) 03/04-01 5,00 € Abgeschlossen
Basketball 7 January 1:00 NBA (Teams) 07/08-01 5,00 € Abgeschlossen
Basketball 10 January 1:00 NBA (Teams) 10/11-01 5,00 € Abgeschlossen
Basketball 14 January 1:00 NBA (Teams) 14/15-01 5,00 € Abgeschlossen
Basketball 17 January 1:30 NBA (Teams) 17/18-01 5,00 € Abgeschlossen
Basketball 20 January 20:00 NBA (Teams) 20/21-01 5,00 € Abgeschlossen
Basketball 24 January 1:00 NBA (Teams) 24/25-01 5,00 € Abgeschlossen
Basketball 31 January 1:00 NBA (Teams) 31-01/01-02 5,00 € Abgeschlossen
Basketball 7 February 1:30 NBA (Teams) 07/08-02 5,00 € Abgeschlossen
Basketball 13 February 1:00 NBA (Teams) 13-02 5,00 € Abgeschlossen
Basketball 21 February 1:00 NBA (Teams) 21/22-02 5,00 € Abgeschlossen
Basketball 3 March 1:00 NBA (Teams) 03/04-03 5,00 € Abgeschlossen
Basketball 12 March 0:00 NBA (Teams) 12/13-03 5,00 € Abgeschlossen
Basketball 31 July 20:30 NBA (Teams) 31-07/02-08 5,00 € Abgeschlossen
Basketball 23 December 1:00 Fantasy NBA 2020/2021 Noch nicht begonnen