Zweeler Kalender 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sport Startdatum Zeit Tippspiel Pro team Datenbank offen
Basketball 3 January 1:00 NBA (Teams) 03/04-01 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 8 January 1:00 NBA (Teams) 08/09-01 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 16 January 1:00 NBA (Teams) 16/17-01 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 24 January 1:00 NBA (Teams) 24/25-01 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 29 January 1:00 NBA (Teams) 29/30-01 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 3 February 1:00 NBA (Teams) 03-02 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 9 February 1:00 NBA (Teams) 09/10-02 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 14 February 1:00 NBA (Teams) 14/15-02 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 28 February 1:00 NBA (Teams) 28-02/01-03 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 7 March 1:00 NBA (Teams) 07/08-03 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 13 March 0:05 NBA (Teams) 13/14-03 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 13 April 20:30 NBA Playoffs € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 31 August 9:30 FIBA Basketball World Cup € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 23 October 2:05 Fantasy NBA 2019/2020 € 10,00 Abgeschlossen
Basketball 24 October 1:00 NBA (Teams) 24-10 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 29 October 0:05 NBA (Teams) 29-10 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 5 November 1:00 NBA (Teams) 05/06-11 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 13 November 1:00 NBA (Teams) 13/14-11 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 21 November 1:00 NBA (Teams) 21-11 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 28 November 1:00 NBA (Teams) 28-11 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 5 December 1:00 NBA (Teams) 05-12 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 12 December 1:00 NBA (Teams) 12-12 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 19 December 1:00 NBA (Teams) 19/20-12 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 24 December 1:00 NBA (Teams) 24-12 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 25 December 18:00 NBA (Teams) 25/27-12 € 5,00 Abgeschlossen
Basketball 31 December 1:00 NBA (Teams) 31-12/01-01 € 5,00 Abgeschlossen